011/404-3003; 069/4043002  069/404-3001

OSIGURANICI RFZO

Mali saveti o ostvarivanju prava na dobijanje pomagala na nalog RFZO.

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima, svi osiguranici mogu dobijati medicinka sredstva na nalog RFZO, pri čemu trebaju da ispoštuju određenu proceduru:

1. Odlaskom kod svog izabranog lekara u Dom zdravlja u kom imate otvoren karton (lekar opšte prakse, specijalista opšte medicine, specijalista medicine rada, specijalista pedijatar) dobijate uput, tj. zakazuje Vam termin preko odgova-

rajuće aplikacije za neku od rehabilitacionih ustanova ili bolnicu.

2. U toj ustanovi ili bolnici, lekari odgovarajućih specijalnosti (navedeni u tabeli) daju mišljenje (važi 6 meseci) za nabavku traženog pomagala koje se upisuje u obrazac 1 ili 2, zavisno od vrste pomagala ili 3 (za servis). Obrazac se popunjava u duplikatu. 

3. Sa takvim obrascem odlazite u matičnu filijalu Zdravstvenog osiguranja gde Vas šalju na Lekarsku komisiju.


4. Komisija vrši overu obrasca i daje revers (po potrebi) 
u dva primerka. Komisija odredjuje participaciju odnosno Vaše novčano ucešće u pomagalu i upisuje na OPP obrazac.


5. Sa tim obrascem 1 ili 2 i reversom dolazite u odgovarajuću specijalizovanu prodavnicu po pomagalo u roku od najviše 30 dana od dana overe.


Novina u pravilniku o medicinsko tehničkim pomagalima je mogućnost doplate za pomagalo koje se dobija. Ukoliko pacijent ima propisano pomagalo na OPP obrascu, a želi pomagalo koje je bolje samim tim i skuplje od pomagala koje zadovoljava cenu RFZO, ima pravo da dajući saglasnost potpisivanjem na obrascu VS, uz doplatu, od cene RFZO do komercijalne cene pomagala dobije pomagalo višeg kvaliteta.

Svi osiguranici RZZO, imaju obavezu participacije (učešća) u ceni pomagala od 10% osim osiguranika koji su pravilnikom oslobođeni plaćanja participacije (oboleli od dijabetesa, ratni vojni invalidi i dr.)

 


                              obrasci za prepisivanje       Lista pomagala koje osiguranici RFZO mogu dobiti na recept (OPP obrazac)

pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima               Šifarnik pomagala